Prof. Dr. Yılmaz ARI

Anabilim Dalı : Bölgesel Coğrafya

Yabancı Dili : İngilizce

İdari Görevleri : Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı

Telefon : 612 10 00 -

E-Posta : yari@balikesir.edu.tr

Web:  Kişisel Web Sayfası

Öğrenim Durumu

Lisans : Atatürk Üniversitesi

Yüksek Lisans : Texas State University

Doktora :The University of Texas at Austin

Verdiği Dersler

Lisans :

 • Coğrafya Araştırma Yöntemleri

 • Koruma Alanları

 • Afetler Coğrafyası ve Yönetimi

 • Çevre Sorunları

 • Avrupa Birliği

 • Kuzey Amerika Coğrafyası

 • ÇED Yöntemleri

 • Yüksek Lisans :

 • Coğrafyada Araştırma Yöntemleri

 • Kültürel Ekoloji

 • Koruma Alanları Yönetimi

 • Uluslararası Kuruluşlarda Aldığı Görevler

 • Başkan Yardımcısı, European Association of Geographers, 2009- devam ediyor.

 • HERODOT, EU Thematic Network for Geography in Higher Education, member of Core Group (Avrupa Birliği, Yükseköğretimde Coğrafya Eğitimi İçin Herodot Tematik Ağı, Yönetim Kurulu Üyesi), 2008-devam ediyor.

 • IUCN (World Conservation Union- Commission on Environmental, Economic and Social Policy, CEESP)- IUCN, Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Politikalar Komisyonu üyesi, 2007-devam ediyor.

 • Üyelikler

 • European Association of Geographers

 • Association of American Geographers

 • International Geographical Union

 • Yayınlar

  Kitaplar :

  İngilizce :

 • Demirci, A., Chalmers, L., Arı, Y., Lidstone, J. 2010. Building Bridges between Cultures through Geographical Education. Proceedings of the IGU-CGE İstanbul Symposium, July 8-10, 2010. Istanbul, Turkey.

 • Ari, Y. et. Al., GeoCube. 2010. What Geograhy is and What Geographers Do. European Association of Geographers.

 • Donert, K., Arı, Y., Attard, M., O´Reilly, G., Schmeinck, D., 2009, Geographical Diversity. Herodot Book Series No: 9. Mensch und buch Verlag, Berlin, Germany.

 • Atalay, İ., Balteanu D., Ielenicz M., Arı, Y. Proceedings of the Third Turkish-Romania Academic Geographical Seminar, 2005, (Eds.). Inkılap Publishing Company, İstanbul.

 • Arı, Y., 2002, Visions of a Wetland: Linking Culture and Conservation at Lake Manyas, Turkey. UMI, An Arbor, U.S.A. Publication Number: AAT 3025135. ISBN:0-493-38335-2.

 • Türkçe :

 • Arı, Y., 2010. Coğrafyanın Genel Eğitime Katkısı. İçinde, Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Değişimler, Özey, R., İncekara S. (Ed.), s. 9-21. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

 • Arı, Y., 2008, Coğrafyayı Neden Çok Boyutlu Olarak Tanımlama ve Öğretmeye İhtiyaç Vardır? Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar (Editörler: Ramazan ÖZEY, Ali DEMİRCİ) sayfa: 1-22, Aktif Yayınevi, İstanbul.

 • Arı, Y., 2005, Yüzyılda Amerikan Coğrafyası: Genel Bir Değerlendirme. 20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi, Yılmaz Arı (Ed.), Çizgi Yayınevi, Konya.

 • Arı, Y., 2005, Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi (Editör) Gündüz Yayınevi, Konya.

 • Ulusal Makaleler :

 • Arı, Y., Derinöz, B., 2011. Bir Sulak Alan Nasıl Yönetilmez? Kültürel Ekolojik Perspektif ile Marmara Gölü (Manisa) Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9 (1): 41-60.

 • Arı, Y., Arslan, F. 2007, Sanayicilerin Doğa Koruma Algısı: Kuş Cenneti Milli Parkı Örneği, , Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:11.

 • Satıl, F., Tümen, G., Dirmenci, T., Arı Y., Çelik, A., Malyer H., 2007, Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde (Balıkesir) Etnobotanik Envanter Çalışması 2004-2006, Türkiye Bilimler Akademisi, Kültür Envanteri Dergisi 5/2006, s. 171-203.

 • Arı, Y. 2006, Ramsar Sözleşmesi´nin Doğa Koruma Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış, Doğu Coğrafya Dergisi, 11 (15): 275-302.

 • Arı, Y., Soykan, A. 2006, Kazdağı Milli Parkı´nda Kültürel Ekoloji ve Doğa Koruma, Türk Coğrafya Dergisi, (44): 11-32.

 • Arı, Y. 2005, Amerikan Kültürel Coğrafyasında Peyzaj Kavramı. Doğu Coğrafya Dergisi 10 (13): 311-339

 • Arı, Y. 2005, The Four Traditions of Geography (William Pattison) - Coğrafya´nın Dört Geleneği (Translation). Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2), 119-125.

 • Arı, Y. 2004, A Comparative Analysis of the Foreign-Born Population in Texas, 1990. Turkish Journal of Geographical Sciences, 1 (2): 85-101.

 • Arı, Y. 2003, Manyas Gölü´nün Kültürel Ekolojisi: Tarihi Süreçte Adaptasyon ve Değişim. Türk Coğrafya Dergisi, 40 (1): 75-97.

 • Arı, Y. 2003, Kuş Cenneti Milli Parkı´nda Park Yönetimi-Yöre Halkı İlişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi. 8 (9): 7-37.

 • Uluslar Arası Makaleler :

 • Hurley, P. T., and Arı, Y., 2011. Mining (Dis)amenity: The Political Ecology of Mining Opposition in the Kaz (Ida) Mountain Region of Western Turkey. Development and Change, (42) 6: 1393–1415. (SSCI).

 • Turner. N., Arı, Y., Berkes, F., Hunt, I. D., Ertug, F. Z.and Miller, A. 2009, Culturally Modified Trees as a Reflection of Traditional Resource Management, Journal of Ethnobiology 29 (2): 237-270. (SCI-EXPANDED).

 • Arı, Y. 2003, Geography in Turkey. Newsletter of the International Geographical Union. No: 4

 • Arı, Y. 2002, The Cultural Heritage of Lake Manyas. Special Subjects, Ramsar Convention on Wetlands Web Site.

 • Çeviri Makaleler :

 • Arı, Y. 2005, Influences of Geographic Environment (Ellen Semple). Fiziki Çevrenin İnsana Etkileri. 20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi, Arı, Y. (Ed.), Çizgi Kitabevi, Konya.

 • Arı, Y. 2005, The Morphology of Landscape (Carl. O. Sauer). Peyzajin Morfolojisi. 20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi, Arı, Y. (Ed.), Çizgi Kitabevi, Konya.

 • Arı, Y. 2005, The Four Traditions of Geography (William D. Pattison). Coğrafyanın Dört Geleneği. 20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi, Arı, Y. (Ed.), Çizgi Kitabevi, Konya.

 • Arı, Y. 2005, Space and Place: Humanistic Perspective (Yi-Fu Tuan). Mekan ve Yer: Humanist Perspektif. 20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi, Arı, Y. (Ed.), Çizgi Kitabevi, Konya.

 • Arı, Y. 2005, A New Look at the Four Traditions of Geography (J. Lewis Robinson). Coğrafyanın Dört Geleneğine Yeniden Bakış. 20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi, Arı, Y. (Ed.), Çizgi Kitabevi, Konya.

 • Arı, Y. 2005, The Human Environment: The Road Not Taken, the Road Still Beckoning (Robert W. Kates). İnsan-Çevre Geleneği: Takip Edilmeyen, Halen Bizi Bekleyen Yol. 20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi, Arı, Y. (Ed.), Çizgi Kitabevi, Konya.

 • Ulusal Bildiriler :

 • Derinöz, B. ve Arı, Y., 2011, "Marmara Gölü'nde Tarımın Sulak Alan Ekosistemine Etkisi", II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.

 • Topgül, S., Arı, Y., 2011. Gala Gölü Milli Parkının Kültürel Ekolojisi. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Poster Bildiri, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.

 • Arı, Y., Hurley, P., 2010. Doğal Zenginlikler ve Şehirsel Politik Ekolojik Dönüşümler: Edremit Körfezi Örneği, Balıkesir. TUCAUM, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 345-353. Ankara..

 • Arı Y. 2009, Eko turizm mi ego turizm mi? Kazdağı (Balıkesir) Örneği. Ankara Üniversitesi, DTCF, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu. 16-17 Ekim 2008, Ankara.

 • Arı, Y. 2006, Milli Parklarda İnsan Problemi: Doğa Korumanın Yerel Kültürlere Etkisi , Kazdağları 2. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı ss.230-233, Çanakkale.

 • Arı, Y., Soykan, A., 2006.2006, Kazdağı Milli Parkı´nın Yerel Toplumlar Üzerindeki Ekonomik Ve Sosyal Etkileri, Kazdağları 2. Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı ss. 234- 245, Çanakkale.

 • Arı, Y. 2006, Sürdürülebilir Kullanım Açısından Sarıkız Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Kazdağları 2. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı ss. 381- 388, Çanakkale.

 • Arı, Y. 2005, Avrupa Birliği, Sınır Ötesi İşbirliği Projelerinin Yerel Kalkınmaya Katkısı: Balıkesir Örneği, 1. Balıkesir Sempozyumu, 17-20 Kasım, Balıkesir.

 • Arı, Y., Köse, A. 2005, İnsan-Çevre Etkileşimini Yorumlamada Yeni Bir Alternatif: Kültürel Coğrafya, Ulusal Coğrafya Kongresi Bildiri Kitabı, s.51-59, İstanbul.

 • Arı, Y. 2005, Eleştirel CBS ve Bir Alternatif Olarak Sözel CBS. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, CBS Sempozyumu Bildirileri, ss. İzmir.

 • Soykan, A., Arı, Y. 2004, Kaz Dağı Milli Parkında Eko-Turizm Kılavuzu Eğitimi. 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 455-474. Balıkesir.

 • Arı, Y. 2003, Manyas Gölü´de Yerel Halkın Doğa Koruma Programları ve Korumacıları Algılaması. 1. Sırrı Erinç Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 22-27, İstanbul.

 • Arı, Y. 2002, Amerika Birleşik Devletleri´nde Coğrafya Eğitimi Reformu: Türkiye İçin Dersler. Türk Coğrafya Kurumu, Coğrafya Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s. 140-147, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Uluslar Arası Bildiriler :

  Tam Metin Basılanlar :

 • Köse, A., Arı, Y., 2010 Cultural and Social Transformation of (Traditional) Trade Fairs in Balikesir, Turkey. EUROGEO, European Association of Geographers. Annual meeting, 2-5 June 2011, Athens, Greece.

 • Arı, Y., 2010. Integrating Fieldwork in Undergraduate Geography Curriculum in Turkish Universities. Proceedings of the IGU - CGE Istanbul Symposium, July 8 - 10, 2010, Fatih University, Istanbul – Turkey, s. 269-277.

 • Arı, Y., Derinöz, B., 2010. Threats to Sustainable Wetland Management at Lake Marmara, Turkey. Annual Meeting of the European Association of Geographers. May, 8, 2010. Prague, Czech Republic.

 • Patrick T. Hurley, Yilmaz Ari. 2010. The foreigners are taking over? A political ecology of uneven exurban development in the Ida Mountains of western Turkey. AAG Annual meeting, Seattle, Washington.

 • Arı, Y., Köse, A. 2009. Cultural Diversity and Nature: Nature Conservation at Kazdagi National Park, Turkey. In Cultural Diversity Donert, K., et al., (ed.). Herodot Book Series No: 9. pp: 25-30. Mensch und buch Verlag, Berlin, Germany.

 • Arı, Y., Soykan, A. 2009, The Influence of Short Term Environmental Education on Graduate Students: An Example from Kazdagi National Park, Turkey. In Cultural Diversity Donert, K., et al., (ed.). Herodot Book Series No: 9. pp: 146-151. Mensch und buch Verlag, Berlin, Germany.

 • Arı, Y. 2008, The Effects of Bologna Process on Geography Departments in Turkish Universities, Future Prospects in Geography, Herodot Book Series No.7, pp. 27-35. Liverpool Hope University, United Kingdom.

 • Arı, Y. 2004, Effects of Cultural Diversity on Ecological Sustainability at National Parks of Balıkesir: A Comparative Analysis. Proceedings of The Third Turkey-Romania Geographic Academic Seminar, 16-24 Eylül 2004. Zeytinli, Turkey.

 • Arı, Y. 2004, Environmental Impacts of Cılbak Rituals at Kazdağı National Park, Turkey, Proceedings of The Third Turkey-Romania Geographic Academic Seminar, 16-24 Eylül 2004. Zeytinli, Turkey.

 • Özeti Basılanlar :

 • Ari, Y., Patrick, H. 2009, Unfamiliar Geese At The Doorstep: Nature Conservation, Livelihoods, And Amenity Migration Surrounding Kaz Daği National Park, Turkey, Annual Meeting of The Association of American Geographers, 27-30 March, Las Vegas, USA.

 • Patrick, H., Ari, Y. 2009, Mining (Dis)Amenity: A political ecology of resistance to gold exploration in the Kaz Dagi Mountains of western Turkey, Annual Meeting of The Association of American Geographers, 27-30 March, Las Vegas, USA.

 • Arı, Y. 2007, The Role of Geographers in an Interdisciplinary Conservation Team, Geography and Interdisciplinarity, 25-28 October 2007, Sibiu, Romania.

 • Arı, Y. 2007, Disseminating Geographic Knowledge through Electronic Listserves: The Case of Turkish Geography Discussion List, HERODOT ‘Working Conference´ ‘Geography for Society: Putting Bologna into Action´ Stockholm, Sweden 25th to 27th September 2007.

 • Arı, Y., Soykan, A. 2007, Eco-tourism and Local Communities at Kazdağı National Park, Turkey. 30th International Geographical Union Congress, 16-20 August, Glasgow, England.

 • Arı, Y. 2006, A Comparative Analysis of the Foreign-born Population: the Small Area Geography of Urban Texas, 1990. Abstract Volume. Southwest Division of the Association of American Geographers 1996 Annual Meeting. October 27-30. Norman, Oklahoma.

 • Arı, Y. 2001, Wetlands Management and Conservation at Lake Manyas, Turkey. Abstract Volume. The Association of American Geographers 97th Annual Meeting. February 27 - March 3, 2001. New York, New York.

 • Editörlükler ve Hakemlikler

 • Yardımcı Editor. European Journal of Geography.

 • European Journal of Geography

 • Human Geographies, Romania.

 • African Journal of Agricultural Research

 • Journal of Environmetal Management, U.S.A.

 • Ankara Üniversitesi, Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi

 • Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

 • Journal of Turkish Studies Association, U.S.A.

 • International Journal of Geographical and Environmental Research, Avustralya

 • Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 • Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

 • Doğu Coğrafya Dergisi, Erzurum.

 • Turkish Journal of Geographical Sciences (Coğrafi Bilimler Dergisi), DTCF, Ankara.

 • Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

 • Araştırma Projeleri ve Raporlar :

  Uluslararası :

 • GEOCUBE, 2008-2011. Project Partner. A Project Coordinated by the European Association of Geographers.

 • Turkish translation of Geocube Project. Project Coordinator. European Association of Geographers. 2010.

 • Exploring the Effects of Urbanization on Non-Timber Forest Products and Gathering in the Edremit Bay Region of Western Turkey. Individual Investigator, FWA 00007757. Ursinus College, Philedelphia, U. S. A. 2010.

 • Herodot Erasmus Thematic Network, Member of Core Group, Liverpool Hope University, 2009

 • Ulusal :

 • Türkiye Bilimler Akademisi, Açık Ders Projesi. Proje Yürütücüsü. Yale Üniversitesinde Okutulan MCDB 150 Kod ve Global Problems of Population Growth adlı dersin Türkçeye uyarlanması. 2011.

 • Gala Gölü Milli Parkı’nın Yerel Toplumlar Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri: Yenikarpuzlu Örneği. Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi. Proje no: 2011/37.

 • Bozcaada’da Turizm, Siyasal Ekolojik Yaklaşım. Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi. Proje no: 2011/36.

 • Konya ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. 23-24 Temmuz 2009. Konya.

 • Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. 28-30 Temmuz 2008. Yozgat.

 • Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı IV. Yardımcı Araştırıcı, TÜBİTAK, YDABAG, Proje No: 104Y047, ANKARA, 2007./p>

 • Kazdağı Milli Parkı´nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Uzman Personel, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Dairesi Bşk. Proje No. 107B001. ANKARA 2007.

 • Kazdağı Milli Parkı´nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. Yardımcı Araştırıcı, TÜBİTAK, YDABAG, Proje No: 106Y111, ANKARA, 2006.

 • Gölbaşı Gölleri Sulak Alan Ekosistemi Yönetim Planı, TÜBİTAK, ÇAYDAG, Proje No: 105G051, Yardımcı Araştırıcı, 2005.

 • Kazdağı Milli Parkı´nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı III, TÜBİTAK, YDABAG, Proje No: 105Y012, ANKARA, 2005.

 • Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde Etnobotanik Envanter Çalışması. Yardımcı Araştırıcı. TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu,.SOBAG- Proje no 104K089, ANKARA, 2004.

 • Kazdağı Milli Parkı´nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı II, TÜBİTAK, YDABAG, Proje No: 104Y047, ANKARA, 2004.

 • Kazdağı Milli Parkı´nın Kültürel Ekolojisi. Proje Yürütücüsü. TÜBİTAK, Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu Projesi. Proje No: 103Y105. ANKARA, 2003.

 • Kazdağı Milli Parkı´nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı I, TÜBİTAK, YDABAG, Proje No: 103Y106, ANKARA, 2003.

 • AB Eğitim Programları Kapsamındaki Proje Faaliyetleri

 • Balıkesir Üniversitesi Erasmus Genel Koordinatör/Sorumlu, 2007-2008.

 • Balıkesir Üniversitesi Erasmus Genel Koordinatör/Sorumlu, 2008-2009.

 • Balıkesir Üniversitesi Erasmus Genel Koordinatör/Sorumlu, 2009-2010.

 • Balıkesir Üniversitesi Erasmus Genel Koordinatör/Sorumlu, 2010-2011.

 • Balıkesir Üniversitesi Erasmus Genel Koordinatör/Sorumlu, 2011-2012.

 • Erasmus 2007-2008, Proje Yürütücüsü. Balıkesir Üniversitesi Erasmus Projesi.

 • Erasmus, 2008-2009, Proje Yürütücüsü. Balıkesir Üniversitesi Erasmus Projesi.

 • Erasmus 2009-2010, Proje Yürütücüsü. Balıkesir Üniversitesi Erasmus Projesi.

 • Erasmus 2010-2011, Proje Yürütücüsü. Balıkesir Üniversitesi Erasmus Projesi.

 • Erasmus 2011-2012, Proje Yürütücüsü,. Balıkesir Üniversitesi Erasmus Projesi.

 • Piri Reis, Leonardo Yenilik Transeri Projesi, Poreje Ortağı.

 • Labirentheme, Grundvig Project, Proje Ortağı.

 • Pyramid of Friendship, 2008, Yasal temsilci

 • DIALOG I , Balıkesir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Merkezi, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi. Yasal Temsilci.

 • DIALOG II, Balıkesir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Merkezi, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi. Yasal Temsilci.

 • DIALOG III, Balıkesir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Merkezi, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi. Yasal Temsilci.

 • Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Koordinatörü, 2006-2007.

 • Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Koordinatörü, 2007-2008.

 • Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Koordinatörü, 2008-2009.

 • Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Koordinatörü, 2007-2008.

 • Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Koordinatörü, 2008-2009.

 • Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Koordinatörü, 2008-2009.

 • Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Koordinatörü, 2009-2010.

 • Diğer Bilimsel Etkinlikler

 • Arı, Y., İnsan ve Doğa. 100. Yıl Teknik ve EML Lisesi. 07.10.2011.

 • Arı, Y., Bir Meslek Olarak Coğrafyanın Geleceği. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Öğrenci Kulübü konferansı. 04.05.2010.

 • Erasmus Programı Uygulamaları, Öğrenci öğrenim hareketliliği ve öğrenci staj hareketliliği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başlanlığı, Balıkesir Avrupa Şenliği, 16. Nisan 2010. Balıkesir.

 • Arı. Y., Güncel Çevre Sorunları ve Çözümleri. Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlköğretim Okulu, 03.04.2010. Balıkesir.

 • Arı, Y., AB Programları Kapsamında Öğrenci Değişim Olanakları. Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008.

 • Uluslar arası Coğrafya Birliği, Coğrafya Eğitimi Grubu, İstanbul Konferansı, 2010. Organizasyon eş başkanı.

 • Herodot Conference, Geographical Diversity, Ayvalık, 2009. Organizasyon başkanı.

 • Protected Areas and Gap Analysis. Ministry of Forestry Workshop, Kuşadası. Aydın.

 • Avrupa Coğrafyacılar Derneği, Prag semineri, 2010.

 • Avrupa Coğrafyacılar Derneği Berlin toplantısı, 2010

 • Avrupa Coğrafyacılar Derneği, Paris toplantısı, 2009.

 • Herodot Liverpool Toplantısı, 2009.

 • Herodot Atina Toplantısı, 2009.

 • Herodot Brüksel Toplantısı, 2008.

 • Herodot Sibiu Toplantısı, 2007.

 • Herodot Roma Toplantısı, 2007.

 • Biga Yarımadasında Madencilik ve Çevre Paneli, Panelist, 13 Aralık 2007, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 • Kaz Dağları Doğal, Kültürel Değerleri Ve Altın Madenciliği Paneli “Tarih Boyunca Bir Mücadele Alanı Olarak Kaz Dağı" 24 Kasım 2007, Çanakkale.

 • Sulak Alanların Dünya Su Dengesini Korumadaki Rolü, Dünya Su Günü Paneli, 22 Mart 2007, Salih Tozan Kültür Merkezi, Balıkesir.

 • Barajların Sosyal ve Kültürel Etkileri: Zeytinli Örneği. Zeytinli Barajı Çalıştayı .2006, Zeytinli, Edremit.

 • Sulak Alan Yönetimi (Panelist), Zeytinli Belediyesi, 3 Eylül, 2005, Zeytinli, Balıkesir.

 • Yerel Perspektiften Kazdağı Milli Parkı (Panel Yöneticisi), 22 Ağustos, 2005, Zeytinli, Balıkesir.

 • Kazdağı Milli Parkı ve Yakın Çevresinde Sürdürülebilir Alternatif Turizm Olanakları, (Panelist) 1 Ağustos 2004, Zeytin Festivali Söyleşisi, Zeytinli, Balıkesir.

 • Dursunbey ve Yakın Çevresinin Turizm Potansiyeli, Dursunbey Turizm Haftası Paneli, 16 Nisan 2004, Dursunbey, Balıkesir.

 • Manyas Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parkı ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi (Panelist). 17. Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali. 11 Haziran 2004, Bandırma.

 • Afet Yönetimi:Adaptasyon ve Teknoloji (Konferans), Balıkesir Ordu Donatım Okulu Eğitim ve Merkez Komutanlığı 14 Ocak 2004, Balıkesir.

 • The Current State of Lake Manyas and the Bird Paradise National Park. Invited presentation to the experts of European Council. 26 Eylül 2003. Kuş Cenneti Milli Parkı, Bandırma.

 • Kuş Cenneti Milli Parkı: Sorunlar ve Çözümsüzlükler (Panelist). 16. Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali. 6 Haziran 2003. Bandırma

 • Manyas Sulakalanı: Su, Kültür ve Yaşam (Konferans). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. 29 Mayıs 2002. Erzurum.

 • Manyas Gölü´nde Katılımcı Doğal Kaynak Yönetimi (Panelist). 15. Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali. 5 Haziran 2002. Bandırma.

 • Ödüller

 • International Geographical Union, 30th International Geographical Union Congress Travel Grant, 2004, Glasgow, England.

 • Amerika Birleşik Devletleri´nde Yüksek Lisans ve Doktora yapmak için 1994-1999 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Bursu.

 • İdari Görevler

 • Balıkesir Üniversitesi, Erasmus Kurum Koordinatörü, 2008-devam ediyor.

 • Uluslar arası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 2008-devam ediyor.

 • Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 2007-devam ediyor.

 • Rektör Dış İlişkiler Danışmanı, 2006- Devam ediyor.

 • Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı (Vekaleten), 2002-2005.

 • Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erasmus Koordinatörü.2008-

 • Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Erasmus Koordinatörü, 2005-

 • Interreg III-A, Avrupa Birliği, Türkiye- Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği Projesi, Balıkesir Yerel Teknik Sekreterya Üyesi, 2004-2006.

 • Balıkesir Üniversitesi, Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2007